คณะกรรมการบริหาร  
 
     
   
  ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล  
  (ประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย)  
     
   
  ศ.นพ. ชัยเวช นุชประยูร
รองประธานและที่ปรึกษา 
ประธานคณะบรรณาธิการเว็บไซต์ 
และ(ประธานชมรมผู้ป่วยโรคหืด ภาคกลาง)
 

 

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
(ประธานชมรมผู้ป่วยโรคหืด ภาคเหนือ)
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
(ประธานชมรมผู้ป่วยโรคกหืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง 
(ประธานชมรมผู้ป่วยโรคหืด ภาคใต้)

 

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
(กรรมการมูลนิธิฯและบรรณาธิการ)
ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง
(กรรมการมูลนิธิฯและบรรณาธิการ)
นางสาวรัตนา ชัยสุขสุวรรณ
(กรรมการและเหรัญญิก)

 

ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์ 
(กรรมการ)
น.ส.กรองทอง เพ็ชรวงศ์ 
(กรรมการ)
พญ.จุรี ปุณโณฑก
(กรรมการ)
ผศ.นพ.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
(กรรมการ)
 
นายวรินทร์ เทียมจรัส 
(กรรมการ)
คุณวราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์ 
(กรรมการกและเลขานุการ)
พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์
(กรรมการ)
 

 

 
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : Asthma2541@gmail.com