ข่าวการประชุมวิชาการ
 

1. Non-pharmacologic approach to asthma management : beyond just medications 

- ผศ.พญ.ภัทริน  ภิรมย์พานิช [DOWNLOAD]

2. The update Thai Asthma Guideline 2016 : simply implement in the practice  

- นพ.ธีระศักดิ์  แก้วอมตวงศ์ [DOWNLOAD]

3. Aeroallergen avoidance in asthma: how to integrate in your practice  

- รศ.พญ.อัญชลี  ตั้งตรงจิตร [DOWNLOAD]

4. How to achieve better asthma control : Tips in practice   

- ผศ.นพ.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร [DOWNLOAD]

5. Impacting the comorbidities of asthma : patient-focused care    

- รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน [DOWNLOAD]

- รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน [DOWNLOAD]

6. 4Es model in asthma care    

- อ.ดร.บวรลักษณ์  ทองทวี [DOWNLOAD]

7. Sleep disordered breathing in Asthma and COPD: does it matter in management? 

  - รศ.นพ.ณัฐพงษ์  เจียมจริยธรรม [DOWNLOAD]

8. Tailoring treatment to prevent exacerbation of COPD

- อ.พญ.นาฎพธู  สงวนวงศ์ [DOWNLOAD]

9. COPD Management : A future prospective    

- ผศ.นพ.อภิชาติ  คณิตทรัพย์ [DOWNLOAD]

10. ระบบบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย COPD 

- อ.พญ.เปี่ยมลาภ  แสงสายัณห์ [DOWNLOAD]

11. Basic mechanical ventilation     

- ผศ.พญ.รพีพร  โรจน์แสงเรือง[DOWNLOAD]                                                             

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิริกร  โทร. 0-2617-0649  หรือ 089-2289-105 โทรสาร. 0-2617-0649

*** สำหรับข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดและเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา***

 

 
  ความรู้โรคหอบหืด
 
     
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2617-0649 โทรสาร 0-2617-0649
e-Mail : Asthma2541@gmail.com