ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร

รองประธานกรรมการ

พญ.จุรี ปุณโณทก

กรรมการ

รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง

กรรมการ

ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์

กรรมการ

อ.พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์

กรรมการ

พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์

กรรมการ

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง

กรรมการ

ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต

กรรมการ

น.ส.กรองทอง เพ็ชรวงศ์

กรรมการ

น.ส.รัตนา ชัยสุขสุวรรณ

กรรมการ

น.ส.วราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์

กรรมการและเหรัญญิก

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกุล

กรรมการและเลขานุการ