ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร

รองประธานกรรมการ

พญ.จุรี ปุณโณทก

กรรมการ

นายวรินทร์ เทียมจรัส

กรรมการ

ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์

กรรมการ

นพ.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร

กรรมการ

พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์

กรรมการ

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง

กรรมการ

ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต

กรรมการ

น.ส.กรองทอง เพ็ชรวงศ์

กรรมการ

น.ส.รัตนา ชัยสุขสุวรรณ

กรรมการ

น.ส.วราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์

กรรมการและเหรัญญิก

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกุล

กรรมการและเลขานุการ