ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง

กรรมการ

ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์

กรรมการ

อ.พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์

กรรมการ

พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์

กรรมการ

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง

กรรมการ

คุณรัตนา ชัยสุขสุวรรณ

กรรมการ

น.ส.กรองทอง เพ็ชรวงศ์

กรรมการ

น.ส.รัตนา ชัยสุขสุวรรณ

กรรมการ

น.ส.วราภรณ์ สิริรัศมี์กุล

กรรมการและเหรัญญิก

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกุล

ประธานกรรมการ บริหารงานวิชาการและเลขานุการ