ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 2017
“Asthma and COPD for Healthcare Workers 2017: Simplify your Practice”

วันที่ 20–21  กรกฎาคม 2560

1. Non-pharmacologic approach to asthma management : beyond just medications
– ผศ.พญ.ภัทริน  ภิรมย์พานิช

2. The update Thai Asthma Guideline 2016 : simply implement in the practice
– นพ.ธีระศักดิ์  แก้วอมตวงศ์

3. Aeroallergen avoidance in asthma: how to integrate in your practice
– รศ.พญ.อัญชลี  ตั้งตรงจิตร

4. How to achieve better asthma control : Tips in practice
– ผศ.นพ.สมบูรณ์   จันทร์สกุลพร

5. Impacting the comorbidities of asthma : patient-focused care
– รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน

6. 4Es model in asthma care
– อ.ดร.บวรลักษณ์  ทองทวี

7. Sleep disordered breathing in Asthma and COPD: does it matter in management?
– รศ.นพ.ณัฐพงษ์  เจียมจริยธรรม

8. Tailoring treatment to prevent exacerbation of COPD
– อ.พญ.นาฎพธู  สงวนวงศ์

9. COPD Management : A future prospective
– ผศ.นพ.อภิชาติ  คณิตทรัพย์

10. ระบบบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย COPD
– อ.พญ.เปี่ยมลาภ  แสงสายัณห์

11. Basic mechanical ventilation
– ผศ.พญ.รพีพร  โรจน์แสงเรือง