เกณฑ์การได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ขอแจ้ง การเปลี่ยนเกณฑ์การได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม การประชุมวิชาการออนไลน์ โดยให้มีเกณฑ์ในการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบการรับสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการของหน่วยงานในเครือข่ายล่วงหน้า (มีการให้เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม) ที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Email ได้

2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงชื่อเข้าฟังประชุม โดยกรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ และ Email ของท่านเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าฟัง ในแต่ละวันที่มีการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

(โปรดใช้ชื่อ-นามสกุลและ Email เดียวกันกับการรับสมัครลงทะเบียนล่วงหน้า)

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำแบบประเมินความรู้หลังเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละวัน โดยมีระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ 24 ชั่วโมง โดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่การประชุมวิชาการในวันนั้น ๆ เสร็จสิ้น

ขอให้หน่วยงานในเครือข่ายใช้เกณฑ์นี้ในการ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม การประชุมวิชาการออนไลน์

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่การศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณอมรรัตน์ ใจละม่อม Email : amonrut.jai@mahidol.ac.th โทร. 088-611-6277

ขอขอบคุณค่ะ

อมรรัตน์ ใจละม่อม (เมย์ CPE)

หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. 0886116277