โรคถุงลมโป่งพองกับการออกกำลังกาย

พญ. อุษณา ชินเวชกิจวานิชย์   ( อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ)  โรงพยาบาลเอกอุดร   อุดรธานี 

โรคถุงลมโป่งพอง   เป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อระบบอวัยวะของร่างกายหลายระบบและยังมีผลกระทบต่อด้านจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมาก    การรักษาผู้ป่วยโรคนี้จำเป็นต้องมีการรักษาโดยวิธีการใช้ยาร่วมกันไปกับวิธีอื่นๆ(ที่ไม่ใช้ยา)ควบคู่ไปด้วยไปด้วย   ซึ่งวิธีอื่นๆได้แก่

     –    การให้ความรู้ในด้านของตัวโรคเอง   การดูแลและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและครอบครัว

     –    การป้องกันการลุกลามของโรค   โดยการหยุดสูบบุหรี่

     –    การรักษาภาวะทุโพชนาการ   เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้จะมีดรรชนีมวลกาย(BMI) หรือน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูง   ต่ำกว่าปกติ   ซึ่งมี ผลต่อความแข็งแรงของร่างกาย    จึงควรรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง  คาร์โบไฮเดรตต่ำ   เพื่อลดการผลิตกาซคาร์บอนไดออกไซด์ลง   ทำให้ลดภาระงานของระบบหายใจในการขับกาซนี้ออกจากปอด

(เพิ่มเติม…)

Continue Readingโรคถุงลมโป่งพองกับการออกกำลังกาย